Algemene voorwaarden FormArt B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
FormArt:
FormArt B.V. (tevens onder dezelfde te naamstelling geregistreerd bij de kamer van koophandel) gevestigd en kantoor houdende Dragonder 15b 5554 GM Valkenswaard
Klant:
Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met wie FormArt een Overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie
FormArt in onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst.
Offerte:
De in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden / opdracht en de begroting van de kosten welke aan deze werkzaamheden / opdracht zijn verbonden.
Overeenkomst:
Overeenkomst c.q. opdracht tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden tussen FormArt en de Klant.
Aanbod:
Een aan de klant gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: de Voorwaarden) zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en FormArt gesloten overeenkomsten en gelden tevens voor iedere offerte.
b. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden van toepassing zullen zijn.
c. Eventuele afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
d. De Klant met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijk¬heid van deze voorwaarden, ook op latere offertes en/of overeenkomsten.
e. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FomArt, voor de uitvoering waarvan, al dan niet op voorspraak van FormArt, derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen

a. Tenzij schriftelijk anders aangegeven zijn door FormArt gedane offertes, al dan niet met een aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, altijd vrijblijvend en verplicht FormArt niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Klant.
b. Aanbiedingen van FormArt zijn telkens vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aan¬vaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien ze niet binnen een maand is aanvaard. Offertes kunnen door FormArt te allen tijde worden ingetrokken.
c. De offerte dient steeds als één geheel te worden beschouwd. Een samengestelde offerte, bestaande uit meerdere onderdelen, schept zijdens FormArt geen verplichting tot gedeeltelijke levering tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d. De in de offerte opgenomen kleuren, voorbeelden, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, maatopgaven etc.
hebben steeds slechts een indicatieve betekenis. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4 Prijzen

a. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheids¬wege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, transport-, porto- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
b. De prijs die FormArt voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Afwijkingen en aanpassingen bij opdrachtverstrekking kunnen tot prijswijziging leiden.

Artikel 5 Prijswijzigingen

a. FormArt is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, half-fabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van loon, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging van de valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
b. FormArt is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de Klant wijzigingen in de oor¬spronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de opdracht. FormArt zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestaties althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

c. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een vast bedrag is overeengekomen, zal FormArt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.
d. FormArt zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan FormArt kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Wijzigingen in de overeenkomst

a. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
b. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal heb¬ben, zal FormArt de Klant hierover tevoren en zo spoedig mogelijk inlichten.
c. De Klant draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeen¬komst indien deze hun oorzaak vinden in het door de Klant niet juist, niet tijdig of onvolledig verstrekken van specificaties of andere mededelingen die mondeling door een door de Klant aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middels zoals de telefoon, fax, e-mail en soort¬gelijke transmissiemedia.

Artikel 7 Totstandkoming en Bevestiging

a. Een overeenkomst tussen FormArt en de Klant komt eerst dan tot stand nadat FormArt de door de Klant gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd in een opdrachtbevesti¬ging.
b. Indien de aanvaarding door de Klant afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FormArt daar¬aan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FormArt zich schriftelijk met de afwijkende aanvaarding akkoord verklaart.
c. Afspraken met of mondelinge toezeggingen door medewerkers of vertegenwoordigers van FormArt zijn voor FormArt niet bindend, tenzij deze afspraken en/of toezeggingen door FormArt uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
d. FormArt is gerechtigd om, voordat zij uitvoering aan de overeenkomst geeft, van de Klant betalings¬zekerheid te verlangen, bijvoorbeeld door middel van betaling van een of meerdere voorschot(ten). Tot aan de datum dat zekerheid wordt gesteld, is FormArt niet verplicht tot het uitvoeren van werkzaamheden over te gaan.

Artikel 8 Uitvoering

a. De Klant draagt zorg voor de tijdige, juiste en volledige aanlevering van alle informatie, stukken, gegevens e.d., welke van belang zijn voor de inhoud en uitvoering van de overeenkomst.
b. FormArt kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang te nemen dan nadat alle door FormArt gevraagde informatie, welke van belang zijn voor het vervullen van de opdracht, door FormArt zijn ontvangen.
c. FormArt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor FormArt kenbaar behoorde te zijn.
d. FormArt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. FormArt zal streven naar een voor de Klant zo goed mogelijk en bruikbaar resultaat.
e. Levertijden worden door FormArt steeds bij benadering aangegeven en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij een uiterste datum schriftelijk is overeengekomen.
f. Indien vertraging is ontstaan in de levering ten gevolge van een wijziging in de wensen zijdens de Klant, dan wordt de levertijd met een redelijke termijn verlengd.
g. Onverminderd het hiervoor bepaalde met betrekking tot de levertijd, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging, die aan de zijde van de Klant ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de Klant aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te verkrijgen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
h. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan FormArt de uitvoe¬ring van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant (a) de resultaten van de daaraan voorafgaande fase uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd en/of (b) aan zijn faseverplichtingen heeft voldaan.
i. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is FormArt gerechtigd, na overleg met de Klant, bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
j. De Klant vrijwaart FormArt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan de Klant toerekenbaar is.
k. Op FormArt rust geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte zaken en gegevens, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud

a. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar FomArt zijn bedrijf uitoe¬fent.
b. FormArt is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
c. De Klant is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de over¬eenkomst door FormArt te leveren zaken. De Klant zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van FormArt bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
d. Het eigendom van het verkochte blijft aan FormArt tot de dag, en gaat eerst over op de klant op de dag waarop de klant alle verschuldigde koopprijzen, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de overeenkomst zal hebben voldaan. Mocht FormArt evenwel voor gemeld tijdstip een nieuwe overeenkomst met de koper sluiten, dan zal daarbij worden bepaald, dat het eigendom der tevoren afgeleverde zaken tot meerdere zekerheid der nieuwe schuld aan haar verblijft totdat ook deze nieuwe schuld volledig zal zijn gekweten. Tot bedoelde dag zullen ook alle andere door FormArt aan de klant afgeleverde zaken eigendom van FormArt blijven.
e. FormArt heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet-nakoming of gebrekkige nakoming door de Klant zonder enige ingebrekestelling de reeds door FormArt geleverde zaken terug te nemen.
f. De klant is verplicht het gekochte te verzekeren gedurende de periode vanaf het moment dat de klant over het gekochte kan beschikken tot aan het moment dat eigendom door hem wordt verkregen. Tot aan het moment dat de klant eigendom heeft verkregen verplicht hij zich, alle rechten die voortvloeien uit de in dit artikel bedoelde verzekeringspolissen, verzekeringspenningen en/of andere schade-uitkeringen dan wel vorderingen op derden aan FormArt te cederen.
g. Geheel voor rekening van de klant zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, van de onder de klant berustende zaken, waarop eigendomsvoorbehoud van FormArt rust.
h. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Klant tenzij franco levering is overeengekomen. De Klant draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijk¬bare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van FormArt door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
i. FormArt is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 10 Termijn van levering

a. Een door FormArt opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangege¬ven dat het een uiterste termijn betreft slechts een indicatieve strekking. FormArt is, ook bij een overeen¬gekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Klant hem in gebreke heeft gesteld.
b. De binding van FormArt aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Klant wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid a van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud FormArt in rede¬lijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
c. De Klant is bij de uitvoering van de overeenkomst door FormArt gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door FormArt mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van FormArt, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen door het inachtnemen van het bepaalde in lid a van artikel 12.
d. Bij niet-naleving door de Klant van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid c van artikel 15 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Klant in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling nodig is. FormArt is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Klant dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal FormArt de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 11 Onderzoek bij aflevering, Klachten c.q. reclame

a. De Klant is gehouden bij aflevering te onderzoeken of FormArt de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden FormArt er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Klant dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering. Klachten van welke aard ook schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij nimmer op.
b. FormArt is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
c. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Klant in gebreke is het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van artikel tijdig te doen.
d. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van FormArt voor de Klant redelijkerwijs mogelijk is.
e. De prestatie van FormArt geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Klant het gele¬verde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Klant het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
f. Het recht tot reclameren vervalt indien de zaken voornoemd door de Klant of derden zijn gewijzigd, de Klant zaken aan derden heeft doorgeleverd, of wanneer de Klant de klacht niet binnen de termijn als genoemd in art.11.a. hiervoor aan FormArt kenbaar heeft gemaakt.
g. Na het verstrijken van de termijn als hiervoor in art. 11.a. genoemd, wordt de geleverde prestatie geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd c.q. conform overeenkomst geleverd, en heeft het gevolg dat er door de Klant geen beroep op wanprestatie kan worden gedaan.
h. Wanneer door de Klant met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan FormArt naar eigen keuze het in rekening gebrachte bedrag aanpassen, de (geleverde) zaken ofwel herstellen, ofwel vervangen of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst compenseren door restitutie naar evenre¬digheid van reeds door de Klant gedane betalingen.

Artikel 12 Drukproeven, of andere proeven

a. De Klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van FormArt ontvangen drukproeven of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan FormArt terug te zenden.
b. Goedkeuring van de proeven door de Klant geldt als erkenning dat FormArt de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
c. FormArt is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
d. Elke op verzoek van de Klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening ge¬bracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13 Afwijkingen

a. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke schilderij, kunstwerk, ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk tussen het geleverde werk en de drukproef of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbin¬ding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
b. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
c. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
d. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%
e. Afwijkingen in de door FormArt gebruikte materialen en half-fabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en half-fabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoor¬waarden worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij FormArt ter inzage. FormArt zal de Klant op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 14 (Auteurs)rechten

a. De klant garandeert dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het scannen & digitaal vastleggen, de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de klant ontvangen zaken zoals originele schilderijen, kunstwerken, kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, data bestanden etc, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De klant vrijwaart FormArt zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelge¬ving geldend kunnen maken.
b. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is FormArt bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de klant door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal FormArt de order binnen een redelijke termijn uitvoeren.
c. FormArt heeft met inachtneming van de belangen van de Klant de vrijheid om een bepaald ontwerp en/of resultaat om niet voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken.
d. Dit artikel is ook van toepassing na opzegging van de overeenkomst, in het geval van (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en bij een andere wijze van beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 15 Betalingstermijn, betalingsvoorwaarden

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen op één van de bankrekeningen van FormArt, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de Klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling door FormArt is vereist.
b. FormArt is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste ge¬deelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van het scannen en het maken van (druk)proeven.
c. De Klant is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van FormArt zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan FormArt te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat FormArt daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van FormArt tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
d. Indien de Klant niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de vol¬doening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. FormArt is bevoegd deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Klant zijn verplichting tot betaling niet volledig is nageko¬men.
e. Bij niet tijdige betaling als in lid a van dit artikel bedoeld, is de Klant naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (incasso)kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De Klant is gehouden om de werkelijk gemaakte kosten volledig aan FormArt te vergoeden.
f. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
g. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, indien door of ten laste van Klant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van de Klant wordt gelegd, en in geval van een eenmanszaak, wanneer de eigenaar overlijdt, toelating verzoekt tot de wet schuldsanering natuurlijke personen, of onder curatele wordt gesteld, of voor zover de Klant een rechtspersoon betreft deze naar informatie zijdens FormArt wordt ontbonden en/of geliquideerd.
h. Indien de Klant veertien dagen na de dagtekeningdatum van de eerste betalingsherinnering nog altijd in gebreke is met de betaling van de opeisbaar geworden factuur/facturen, dan is FormArt gerechtigd zijn (deel) prestatie voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, totdat de desbetreffende factuur/facturen integraal is/zijn voldaan, zonder dat FormArt gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding jegens de Klant.

Artikel 16 Opzegging en gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst

a. FormArt is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de uitvoering daarvan op te schorten, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding, in de navolgende gevallen:
– wanneer de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-volledig nakomt;
– wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan FormArt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen,voortvloeiend uit de overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– de Klant bij het aangaan van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen of een aanbetaling te doen en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.
– wanneer de Klant surseance van betaling vraagt;
– wanneer de Klant in staat van faillissement verkeert;
– bij liquidatie c.q. ontbinding van de Klant;
– wanneer op roerende of onroerende zaken van de Klant beslag wordt gelegd.
b. Voorts is FormArt bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van FormArt kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
c. Wanneer FormArt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk heeft ontbonden ex artikel 16.a of 16.b, dan is de Klant een prijs verschuldigd voor de door FormArt reeds uitgevoerde werkzaamheden die in redelijke verhouding staat tot het geoffreerde bedrag.
d. FormArt behoudt steeds het recht om (tevens) (volledige) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Geheimhouding

a. Beide partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de tussen partijen gesloten over-eenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.
b. Feiten en omstandigheden worden geacht vertrouwelijk te zijn, indien dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit uit de aard van de betreffende informatie zou voortvloeien.
c. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan alle door hen ingeschakelde derden.

Artikel 18 Eigendom productiemiddelen etc.

a. Alle door de FormArt vervaardigde productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen blijven het eigendom van FormArt ook als deze als aparte post op de offerte, in het aan¬bod of de factuur zijn vermeld.
b. FormArt is niet gehouden de in lid a bedoelde zaken aan de wederpartij af te geven.
c. FormArt is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de Klant te bewa¬ren. Indien FormArt en de Klant overeenkomen dat deze zaken door FormArt zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat FormArt instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 19 Eigendom wederpartij, pandrecht

a. FormArt zal de door de Klant in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toever¬trouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
b. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel draagt de Klant tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De Klant dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
c. De Klant verleent FormArt pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de over¬eenkomst met FormArt door hem in de macht van FormArt worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Klant in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan FormArt verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 20 Overmacht

a. Tekortkomingen van FormArt in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toe¬gerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
b. Tekortkomingen van FormArt in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie onrusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodza¬kelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan FormArt toe te rekenen en geven de Klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding
c. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan negentig da¬gen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde deel (eenzijdig) buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring per aangetekend schrijven aan de andere partij, zonder dat er in dat geval, over en weer, enige verplichting tot schadevergoeding bestaat, behoudens de verplichtingen die voortvloeien uit het wel uitgevoerde deel van de overeenkomst en dus het niet ontbonden gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 21 Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van FormArt uit hoofde van de overeenkomst met de Klant is beperkt tot maxi¬maal het factuurbedrag van de betreffende bij overeenkomst bedongen (deel-)opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FormArt.
b. FormArt is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de Klant de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft gele-verd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
c. FormArt is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Klant. FormArt is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gederfde winst en gemiste besparingen.
d. FormArt is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de Klant ontvangen en door FormArt te scannen en of te reproduceren schilderijen, kunstwerken of andere producten of materialen tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van FormArt.
e. Indien FormArt terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Klant c.q. deze leveringvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Klant hem terzake volledig vrijwaren en FormArt alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
f. FormArt is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door derden, tenzij deze derden zijn ingeschakeld door FormArt. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing. FormArt is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door toeleveranciers van FormArt.
g. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schadeclaim binnen 14 dagen na het ontstaan of constatering van de schade schriftelijk bij FormArt meldt.
h. Ieder vorderingsrecht jegens FormArt op grond van dit artikel vervalt een jaar na het moment waarop gelaedeerde partij op de hoogte was of redelijkerwijs bekend behoorde te zijn met het schadetoebrengende feit.

Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op deze voorwaarden, de offerte, de opdrachtbevestiging, de overeenkomst, alsmede facturen en andersoortige documenten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen tussen FormArt en de Klant, voortvloeiende uit, dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven, Nederland.
Voor consumentenzaken geldt dat Klant het recht heeft om binnen 1 maand nadat FormArt zich op dit beding heeft beroepen voor beslechting van de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen.
c. Ingeval de sector kanton van de rechtbank bevoegd is van een geschil kennis te nemen is de volgens de Wet aangewezen rechter competent.
d. FormArt blijft steeds bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 23 Slotbepalingen

a. FormArt behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal in werking treden veertien dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant. Indien de Klant niet instemt met de wijziging, heeft de Klant het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt, artikel 16c is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
b. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek aan de Klant toegezonden. Tevens kunnen deze voorwaarden op de website www.FormArt.nl worden ingezien. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende overeenkomst.

Download hier een PDF versie van de algemene voorwaarde.